Borgdorff Verzekeringen B.V. (eigenaar van deze website) streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden aan publicaties op deze site. Borgdorff Verzekeringen B.V. heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst. Borgdorff Verzekeringen B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

Het auteursrecht, de databankrechten en de overige intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (de inhoud en de vormgeving van) deze site berusten bij Borgdorff Verzekeringen B.V. De auteurs- en databankrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Materiaal van deze website mag niet op enigerlei wijze gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande toestemming van Borgdorff Verzekeringen B.V.

Borgdorff Verzekeringen B.V. staat uitdrukkelijk niet toe dat op stelselmatig en herhaalde wijze informatie van deze site wordt opgevraagd en of (her)gebruikt of anderszins ter beschikking wordt gesteld aan het publiek al dan niet door middel van links, deeplinks of frames ten behoeve van de diensten van derden.

Door Borgdorff Verzekeringen B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover de door haar verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. Deze aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag van het ter zake gefactureerde honorarium. 

Disclaimer e-mail

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de inhoud van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Borgdorff Verzekeringen B.V. is niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose or store or copy the information in any medium. Borgdorff Verzekeringen B.V. rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.