Versie 21 maart 2019

Wie zijn we?  

Borgdorff Verzekeringen B.V. heeft als kernactiviteit het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken we meerdere persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • Telefoon: 0174 – 28 60 90
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Website: www.borgdorffverzekeringen.nl
 • Postadres: Plein 13, 2291 CA Wateringen

Waarom dit statement?

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy statement informeren we u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 1.         Soorten gegevens

 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie.

 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2.         Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat we:

 • advies geven over financiële risico’s, bemiddelen bij het tot stand komen van financiële producten en deze producten voor u beheren;
 • hiervoor overeenkomsten voor u sluiten, bijvoorbeeld met verzekeraars;
 • vergelijkingen en analyses willen maken om ons dienstenaanbod verder te verbeteren en nog beter af te stemmen op uw persoonlijke situatie en wensen;
 • via nieuwsbrieven en marketing- en promotieactiviteiten u graag op de hoogte houden van de beste en laatste ontwikkelingen;
 • moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3.         Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste één van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
 • de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4.         Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we beslist nodig hebben, bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5.         Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag wijzen wij u op uw (privacy)rechten:

 • U heeft het recht op inzage van uw gegevens
 • U heeft het recht op rectificatie van uw gegevens
 • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking van gegevens
 • U heeft het recht op bezwaar
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Stuur dan per brief (Plein 13, 2291 CA Wateringen) of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) uw verzoek aan ons. Ook als u een van uw andere rechten uit wilt voeren, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na ontvangst in behandeling nemen en zo mogelijk inwilligen, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

6.         Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7.         Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u, verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor u een financieel product aanvragen of bij wie u een financieel product heeft dat wij voor u beheren; of; waarbij we u begeleiden tijdens de looptijd van het product;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • schade-experts en schadebedrijven, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen)

Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8.         Wijzigingen van de Privacy statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website staat het meest actuele statement. Dit Privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 21 maart 2019.

9.         Klachtrecht

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik, neem dan eerst contact met ons op.

 • Contactpersoon: Lisa Brant
 • Telefoon: 0174 – 28 50 60
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Postadres: Plein 13, 2291 CA Wateringen

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, voor meer informatie kijkt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.